• 150019182850.png
  • 1499967528767.png
1508322446821.jpg

EMOTIV - Công ty Công nghệ hàng đầu thế giới tuyển dụng nhiều vị trí

EMOTIV là công ty tin sinh học chuyên về lĩnh vực tìm hiểu não bộ sử dụng công nghệ EEG (Điện não đồ), được thành lập vào năm 2011 bởi doanh nhân ngành viễn thông Tần Lê và tiến sĩ Geoff Mackellar. Công ty đang tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn làm việc tại Hà Nội.