• 1502425487663.png
  • 1502424063344.png
  • 150061469770.jpg
  • 150019182850.png
  • 1499967528767.png
  • 1499885190819.png
1505980428930.jpg

Công bố chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2020

Chương trình hợp tác nhằm tạo lập môi trường, huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên khởi nghiệp.